۱۱شهریور/۹۴

نرمکن کاتیونیک (Hinzol Soft K )

ماهیت شیمیایی : از مشتقات کاربامید می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- خمیر کرم رنگ PH (محلول ۱۰ درصد) (ASTM D 1293) ۷ – بیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

Hinzol Foam 305

ماهیت شیمیایی : ترکیبی از الکیل پلی گلیکول اتر و اتوکسیلاتها می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع غلیظ بی رنگ PH (ASTM Dبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

دیسپرس کننده ام – اس ۲۰ (Hinzol Dispotex MS20 )

ماهیت شیمیایی : از مشتقات فتی الکل اتوکسیلات می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع نسبتا غلیظ بی رنگ PH (محلول ۱۰ درصد) (ASTMبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

ضد کف سیلیکونی اس(Hinzol Antifoam S)

ماهیت شیمیایی : مخیوطی از پلی متیل سیلیکون کندانسه شده با گلیسیرول منو استارات و پلی پروپیلن گلیکول لورات و پلی اتیلن استارات می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمونبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

HP 703 P

ماهیت شیمیایی : رزین هموپلیمر امولسیونی بر پایه منومر وینیل استات به همراه مواد نرم کننده می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع غلیظبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

HP 702 PN

ماهیت شیمیایی : رزین هموپلیمر امولسیونی بر پایه وینیل استات به همراه نرم کننده می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع غلیظ سفید رنگبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

HP 702 PWPS

ماهیت شیمیایی: رزین هموپلیمر امولسیونی بر پایه وینیل استات به همراه مواد نرم کننده و ضد آب می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایعبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

HP 702 PB

ماهیت شیمیایی : رزین هموپلیمر امولسیونی بر پایه وینیل استات به همراه مواد نرم کننده می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع غلیظ سفیدبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

HP 701 P

ماهیت شیمیایی : رزین هموپلیمر امولسیونی بر پایه وینیل استات می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع خمیری سفید رنگ PH (ASTM  D1293) ۵/۴بیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

HP 701 M

ماهیت شیمیایی: رزین هموپلیمرامولسیونی بر پایه وینیل استات می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع خمیری سفید رنگ PH (ASTM  D1293) ۴ – ۵/۳بیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

CO 345

ماهیت شیمیایی : رزین کوپلیمر امولسیونی بر پایه منومرهای آکریلات و استایرن می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع نسبتاغلیظ سفید رنگ PH (ASTM بیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

CO 315 A

ماهیت شیمیایی: رزین کوپلیمر امولسیونی بر پایه منومرهای آکریلات و استایرن می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع نسبتا غلیظ سفید رنگ PH (ASTM بیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

CO 260

ماهیت شیمیایی : رزین کوپلیمر امولسیونی بر پایه منومر وینیل استات و آکریلات همراه با انواع فیلرها و مواد نرم کننده دیگر می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجهبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

CO 250

ماهیت شیمیایی: رزین کوپلیمر امولسیونی بر پایه منومرهای وینیل استات و اکریلات همراه با انواع فیلرها و مواد نرم کننده دیگر می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمونبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

پاک کننده حلالی اس – ال (Solviol SL)

ماهیت شیمیایی : پاک کننده قوی همراه با حلال می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع زرد رنگ PH (ASTM D 1293) ۷ – ۶ ماهیتبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

پاک کننده ستونکس ۱۵۰(Setonex 150)

ماهیت شیمیایی : پاک کننده بر پایه الکیل بنزن سولفونات خطی خنثی شده همراه با فتی اکسیلات و مواد سطح فعال دیگر می باشد. مشخصات فنی   نام آزمون روش استاندارد آزمونبیشتر…