انتی استاتیک و روغن نساجی

ماهیت شیمیایی : مخلوطی از روغن آلی، مواد فعال سطح و مواد افزودنی ویژه می باشد.

مشخصات فنی

مشاهده و دریافت کاتالوگ pdf

نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون
شکل ظاهری —————- مایع نسبتا بی رنگ کمی مایل به زرد
PH (ASTM D 1293) ۵/۷ –  ۰/۷
ماهیت یونی —————- آنیونیک – نانیونیک

خواص شیمیائی

هيچگـونـه كـاهشـي در خصـوصيـات اليـاف بـوجـود نيـاورده و اثـر سـوئـــی روي رنـگ و سـايــه رنـگ اليــاف نـدارد. بـا أب بــراحتـی به صورت امولسیون درآمده و با هر نوع آبی سازگاری دارد و نسبـت به عمليات مكانيكـی مقــاوم و باعث بهتر شدن زیر دست الیاف میگردد. مـاده فوق بـاعـث ايجاد لغزنـدگـی بين اليـاف شـده و اين امـرهـدايـت الكتـريـكی اليـاف را افـزايـش داده و الكتـريسيتـه سـاكـن را خنثـی ميـكنـــد. ايــن مـــاده هيچگونه اثـر خـوردگی روی دستگاهـا نـداشتـه و امــولسيــون أن بمـدت طـولانـی پـايـدار اسـت. ايـن مــاده بـرای كـاركــرد در درجـه حرارتهـای زيـر ۱۰۰ درجـه سـانتيگـراد كامـلا منـاسـب مـیبـاشـد.

موارد مصرف

جهت جلوگیری از الکتریسیته ساکن در سیستم های ریسندگی همراه با روغن حل شونده و یا به تنهائی بکار می رود.

نحوه مصرف

به مقدار ۳/۰ الی ۲/۱ درصد نسبت به وزن و نوع الیاف پیشنهاد می گردد در صورتی که همراه با روغن حل شونده مصرف شود مقدار مصرف به میزان ۲/۰ الی ۵/۰ درصد پیشنهاد می کردد. ميتوان مـواد فوق را همراه با أب به صـورت اسپرى بـر روى تــــوده الياف قبل از ريسندگى پاشيده و بعد الياف را بـه قسمت ريسندگى هدايـت كـرد و در مـورد نـخ نيـز ميتوان مـواد فـوق را بـا أب رقيـق كـرده و در محفظـه‌اى كه شامـل يك غلطك چرخان ميباشد ريختـه و نـخ را از روى غلطـك عبـور داده تـا بـه مـواد فـوق أغشتـه گـردد.

شرایط نگهداری

شرایط مطلوب برای نگهداری این محصول بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد و توصیه می شود از بسته بودن درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این ماده حداکثر به مدت یک سال در شرایط معمولی محیط قابل نگهداری و پایدار مانده و رنگ و خواص آن تغییر نمی کند.

بسته بندی

این محصول در بشکه های پلاستیکی ۶۰ و ۲۰۰ کیلوگرمی درب بسته ارائه می گردد. امکان عرضه در بسته بندی های دیگر بنا به درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.