انتی استاتیک و روغن نساجی

ماهیت شیمیایی : مخلوطی از روغن های طبیعی، مواد سطح فعال و مواد افزودنی ویژه می باشد.

مشخصات فنی

مشاهده و دریافت کاتالوگ pdf

نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون
شکل ظاهری —————- مایع نسبتا بی رنگ کمی مایل به زرد
PH (ASTM D 1293) ۵/۷ –  ۰/۷
ماهیت یونی —————- آنیونیک – نانیونیک

خواص شیمیائی

هيچگـونـه كـاهشـي در خصـوصيـات اليـاف بـوجـود نيـاورده و اثـر سـوئـــي روي رنـگ و سـايــه رنـگ اليــاف نـدارد. بـا أب بــراحتـي به صورت امولسیون درآمده و با هر نوع آبی سازگاری دارد و نسبـت به عمليات مكانيكـي مقــاوم و باعث بهتر شدن زیر دست الیاف می گردد. مـاده فوق بـاعـث ايجاد لغزنـدگـي بين اليـاف شـده و اين امـرهـدايـت الكتـريـكي اليـاف را افـزايـش داده و الكتـريسيتـه سـاكـن را خنثـي ميـكنـــد. ايــن مـــاده هيچگونه اثـر خـوردگي روي دستگاهـا نـداشتـه و امــولسيــون أن بمـدت طـولانـي پـايـدار اسـت. ايـن مــاده بـراي كـاركــرد در درجـه حرارتهـاي زيـر ۱۰۰ درجـه سـانتيگـراد كامـلا” منـاسـب مـي بـاشـد.

موارد مصرف

جهت جلوگیری از الکتریسیته ساکن در سیستم های ریسندگی همراه با روغن حل شونده و یا به تنهائی بکار می رود.

نحوه مصرف

به مقدار ۵/۰ الی ۱ درصد نسبت به وزن و نوع الیاف پیشنهاد می گردد در صورتی که همراه با روغن حل شونده مصرف شود مقدار مصرف به میزان ۲/۰ الی ۵/۰ درصد پیشنهاد می کردد. ميتوان مـواد فوق را همراه با أب به صـورت اسپرى بـر روى تــــوده الياف قبل از ريسندگى پاشيده و بعد الياف را بـه قسمت ريسندگى هدايـت كـرد و در مـورد نـخ نيـز ميتوان مـواد فـوق را بـا أب رقيـق كـرده و در محفظـه‌اى كه شامـل يك غلطك چرخان ميباشد ريختـه و نـخ را از روى غلطـك عبـور داده تـا بـه مـواد فـوق أغشتـه گـردد.

شرایط نگهداری

شرایط مطلوب برای نگهداری این محصول بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد و توصیه می شود از بسته بودن درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این ماده حداکثر به مدت یک سال در شرایط معمولی محیط قابل نگهداری و پایدار مانده و رنگ و خواص آن تغییر نمی کند.

بسته بندی

این محصول در بشکه های پلاستیکی ۶۰ و ۲۰۰ کیلوگرمی درب بسته ارائه می گردد. امکان عرضه در بسته بندی های دیگر بنا به درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.