انتی استاتیک و روغن نساجی

ماهیت شیمیایی : مخلوطی از واکس ها، امولسی فایرها و آنتی استاتیک می باشد.

مشخصات فنی

مشاهده و دریافت کاتالوگ pdf

نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون
شکل ظاهری —————- مایع زرد رنگ شفاف
PH (ASTM D 1293) ۰/۷ –  ۰/۶
ماهیت یونی —————- نانیونیک

خواص شیمیائی

هيچگـونـه كـاهشـی در خصـوصيـات اليـاف بـوجـود نيـاورده و اثـر سـوئـــی روی رنـگ و سـايــه رنـگ اليــاف نـدارد. بـا أب بــراحتـی به صورت امولسیون درآمده و با هر نوع آبی سازگاری دارد و نسبـت به عمليات مكانيكـی مقــاوم و باعث بهتر شدن زیر دست الیاف میگردد. مـاده فوق بـاعـث ايجاد لغزنـدگـی بين اليـاف شـده و اين امـر هـدايـت الكتـريـكی اليـاف را افـزايـش داده و الكتـريسيتـه سـاكـن را خنثـی ميـكنـــد. و امــولسيــون أن بمـدت طـولانـی پـايـدار اسـت. ايـن مــاده بـرای كـاركــرد در درجـه حرارتهـای زيـر ۱۰۰ درجـه سـانتيگـراد كامـلا منـاسـب مـی بـاشـد.

موارد مصرف

از این محصول می توان به عنوان روغن آپولون ماشین های دولا تابی که برای الیاف کوتاه، پشم و مخلوط انها با الیاف مصنوعی ساخته شده است، استفاده نمود.

نحوه مصرف

به مقدار ۱ الی ۳/۰ درصد نسبت به وزن کالا از این محصول بصورت خالص برای نخ های پنبه ای و مخلوط های آن و نخ های پلی استر و نایلون مصرف می شود.

شرایط نگهداری

شرایط مطلوب برای نگهداری این محصول بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد و توصیه می شود از بسته بودن درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این ماده حداکثر به مدت یک سال در شرایط معمولی محیط قابل نگهداری و پایدار مانده و رنگ و خواص آن تغییر نمی کند.

بسته بندی

این محصول در بشکه های پلاستیکی ۶۰ و ۲۰۰ کیلوگرمی درب بسته ارائه می گردد. امکان عرضه در بسته بندی های دیگر بنا به درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.