۱۱شهریور/۹۴

پاک کننده حلالی اس – ال (Solviol SL)

ماهیت شیمیایی : پاک کننده قوی همراه با حلال می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع زرد رنگ PH (ASTM D 1293) ۷ – ۶ ماهیتبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

پاک کننده ستونکس ۱۵۰(Setonex 150)

ماهیت شیمیایی : پاک کننده بر پایه الکیل بنزن سولفونات خطی خنثی شده همراه با فتی اکسیلات و مواد سطح فعال دیگر می باشد. مشخصات فنی   نام آزمون روش استاندارد آزمونبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

پاک کننده ستونکس ۱۰۰(Setonex 100)

ماهیت شیمیایی : پاک کننده بر پایه الکیل بنزن سولفونات خطی خنثی شده همراه با فتی اکسیلات و مواد سطح فعال دیگر می باشد. مشخصات فنی   نام آزمون روش استاندارد آزمونبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

پاک کننده نانیونیک(Detergent N)

ماهیت شیمیایی : این پاک کننده بر پایه الکیل بنزن سولفونات خطی خنثی شده همراه با مواد سطح فعال دیگر می باشد. مشخصات فنی   نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمونبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

پاک کننده آنیونیک(Detergent AN )

ماهیت شیمیایی : پاک کننده بر پایه الکیل بنزن سولفونات خطی خنثی شده همراه با مواد سطح فعال دیگر می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهریبیشتر…