۱۱شهریور/۹۴

HP 703 P

ماهیت شیمیایی : رزین هموپلیمر امولسیونی بر پایه منومر وینیل استات به همراه مواد نرم کننده می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع غلیظبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

HP 702 PN

ماهیت شیمیایی : رزین هموپلیمر امولسیونی بر پایه وینیل استات به همراه نرم کننده می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع غلیظ سفید رنگبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

HP 702 PWPS

ماهیت شیمیایی: رزین هموپلیمر امولسیونی بر پایه وینیل استات به همراه مواد نرم کننده و ضد آب می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایعبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

HP 702 PB

ماهیت شیمیایی : رزین هموپلیمر امولسیونی بر پایه وینیل استات به همراه مواد نرم کننده می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع غلیظ سفیدبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

HP 701 P

ماهیت شیمیایی : رزین هموپلیمر امولسیونی بر پایه وینیل استات می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع خمیری سفید رنگ PH (ASTM  D1293) ۵/۴بیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

HP 701 M

ماهیت شیمیایی: رزین هموپلیمرامولسیونی بر پایه وینیل استات می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع خمیری سفید رنگ PH (ASTM  D1293) ۴ – ۵/۳بیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

CO 345

ماهیت شیمیایی : رزین کوپلیمر امولسیونی بر پایه منومرهای آکریلات و استایرن می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع نسبتاغلیظ سفید رنگ PH (ASTM بیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

CO 315 A

ماهیت شیمیایی: رزین کوپلیمر امولسیونی بر پایه منومرهای آکریلات و استایرن می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع نسبتا غلیظ سفید رنگ PH (ASTM بیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

CO 260

ماهیت شیمیایی : رزین کوپلیمر امولسیونی بر پایه منومر وینیل استات و آکریلات همراه با انواع فیلرها و مواد نرم کننده دیگر می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجهبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

CO 250

ماهیت شیمیایی: رزین کوپلیمر امولسیونی بر پایه منومرهای وینیل استات و اکریلات همراه با انواع فیلرها و مواد نرم کننده دیگر می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمونبیشتر…