۱۱شهریور/۹۴

Hinzol Foam 305

ماهیت شیمیایی : ترکیبی از الکیل پلی گلیکول اتر و اتوکسیلاتها می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع غلیظ بی رنگ PH (ASTM Dبیشتر…