۱۱شهریور/۹۴

نرمکن کاتیونیک (Hinzol Soft K )

ماهیت شیمیایی : از مشتقات کاربامید می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- خمیر کرم رنگ PH (محلول ۱۰ درصد) (ASTM D 1293) ۷ – بیشتر…