آنتی استاتیک ریسندگی آکریلیک تو به تاپس

(Hinza Stick Tow To Tops)

Hinza Stick Tow To Tops

◄ ماده فوق باعث ایجاد خاصیت آنتی استاتیکی بین الیاف شده و نخی بدون پرز و لطیف خواهیم داشت.

 

◄ با آب به راحتی به صورت امولسیون درآمده و امولسیون پایدار می باشد.

 

◄ هیچگونه اثر سویی روی رنگ الیاف و خورندگی دستگاه ها نخواهد داشت.

 

.

.

.

پیمایش به بالا
به بالا بروید