دیسپرس کننده (Hinza Dispersing AG)

Hinza Dispersing AG

◄ هیچگونه اثر سوئی روی شفافیت شید رنگ ندارد.

 

◄ باعث براقیت شید می گردد.

 

◄ درمحیط های اسیدی و قلیایی خواص خود را حفظ می کند.

 

◄ مقاوم بودن در برابر دماهای بالا

 

◄ با هرگونه آبی از لحاظ سختی سازگاری دارد.

 

.

.

.

پیمایش به بالا
به بالا بروید