رزین
Resin


رزین استاندارد فرش ماشینی، منسوجات بی بافت و انواع پارچه
Hinza HA

رزین استاندارد فرش ماشینی، منسوجات بی بافت و انواع پارچه از فیلم سخت و شکننده تا نرم و انعطاف پذیر
Hinza HP
رزین مخصوص پارچه های خاص
Hinza CP
رزین مخصوص فرش و منسوجات بی بافت با نرمی فوق العاده، چسبندگی و نفوذ عالی
Hinza SA
پیمایش به بالا
به بالا بروید