روغن حل شونده (Hinzol RH)

Hinzol RH

◄ هیچگونه اثر سوئی روی رنگ الیاف ندارد.

 

◄ ماده فوق هدایت الکتریکی الیاف را افزایش داده و الکتریسیته ساکن را خنثی می کند.

 

◄ این ماده در دمای بالا نیز خواص خود را حفظ می کند.

 

.

.

.

پیمایش به بالا
به بالا بروید