ضد شکست (Hinza Creasing AG)

Hinza Creasing AG

◄ در غلظت های ۲۰۰g/l محیط های قلیایی و نمکی پایدار بوده.

 

◄ در حمام های سفیدگری و رنگرزی به منظور جلوگیری از ایجاد چروک به کار می رود.

 

◄ قابلیت کاربرد و اثر بخشی در دماهای بالا را نیز دارد.

 

◄ با توجه به ماهیت یونی، با بقیه مواد موجود در حمام رنگرزی یا سفید گری تداخل ایجاد نمی کند.

 

◄ کف کم و مقاوم در برابر دمای بالا می باشد.

.

.

.

پیمایش به بالا
به بالا بروید