مواد تعاونی
Other Auxiliaries

فیکسه کننده رنگ
Hinza C Fixing AG
غلظت دهنده
Hinza Thickner AG
ضد شکست
Hinza Creasing AG
واکس چله
Hinza Warpping AG
یکنواخت کننده
Hinza Leveling AG
امولگاتور
Hinza Emulgator AG
عمق دهنده
Hinza Color Deepening AG
دیسپرس کننده
Hinza Dispersing AG
نفوذ دهنده
Hinza Wetting AG
فیکسه کننده چاپ
Hinza P Fixing AG
پیمایش به بالا
به بالا بروید