نفوذ دهنده (Hinza Wetting AG)

Hinza Wetting AG

◄ در آبهای سخت و نیز در محیط های اسیدی و قلیایی (11-4) PH پایدار بوده.

 

◄ مقاوم بودن در برابر حرارت 

 

◄ قادر به حذف حبابهای هوا در طول پروسه های سفیدگری و رنگرزی هست.

 

◄ با توجه به حضور سطح فعال های موثر در ساختار این ماده از تولید کف در ماشین های رنگرزی جلوگیری می کند.

 

 

.

.

.

پیمایش به بالا
به بالا بروید